Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepţia angajatorilor privind competenţele dobândite prin pregătirea universitară de marketing în economia bazată pe cunoaştere

Autor:Ioan Plăiaş, Ciprian-Marcel Pop, Raluca Băbuţ si Dan Cristian Dabija

JEL:M1; M3; M31

DOI:

Cuvinte cheie:competenţe, programe de studiu, pregătire de marketing, percepţie, absolvenţi

Abstract:
În etapa actuală, printre preocupările mediului academic din domeniul ştiinţelor economice, regăsim şi accentuarea importanţei competenţelor pe care absolvenţii de învăţământ superior ar trebui să le deţină în momentul în care se îndreaptă spre economia reală. Pe acest plan, identificarea unor competenţe compatibile cu necesităţile economiei reale poate să se constituie într-un suport pertinent al proiectării de programe de studiu adecvate şi la obţinerea de rezultate educaţionale remarcabile, materializate prin performanţele înregistrate de absolvenţi încă din primii ani de activitate. Este fără îndoială faptul că acestea trebuie să fie în armonie cu standardele reliefate de economia reală sau cu cele cuprinse în reglementările organismelor de acreditare a programelor de studiu. Demersurile prin care se definesc sau se identifică aceste standarde necesită o coerenţă semnificativă între programele de studiu universitare şi nevoile angajatorilor, suport al unei pregătiri optime a absolvenţilor în economia bazată pe cunoaştere. În acest context, ne-am propus să realizăm o cercetare exploratorie prin care să reliefăm modul în care este percepută de către reprezentanţii organizaţiilor pregătirea de marketing a tinerilor angajaţi, absolvenţi ai învăţământului superior profesional şi să evidenţiem posibilităţile de ajustare a programelor academice, astfel încât să se poată îmbunătăţi inserţia absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă. Ancheta s-a derulat prin tehnica interviului direct, având ca instrument de lucru chestionarul administrat prin operatori. Culegerea datelor s-a realizat în octombrie 2010 în judeţele din Transilvania în cadrul unei anchete personale. Percepţia angajatorilor, reliefată prin răspunsurile obţinute de la responsabilii organizaţiilor cuprinse în studiu, ne îndreptăţeşte să considerăm că pregătirea universitară în economia bazată pe cunoaştere nu poate să se substituie experienţei practice, dar ea îşi consolidează rolul indiscutabil pe planul stabilirii coordonatelor principale de conduită morală şi profesională, cum ar fi învăţarea şi abordarea teoretică a unor situaţii concrete, caracteristice economiei reale. În plus, apreciem ca evidentă necesitatea unei pregătiri academice continuu corelată cu nevoile practicii.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert