Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilităţi şi limite ale acţiunilor administraţiei locale faţă de utilizatorii serviciilor publice de planificare şi dezvoltare teritorială durabilă în România

Autor:Bogdan Suditu. Mariana Nae, Silviu Neguţ şi Aurel Gheorghilaş

JEL:H20, H61, H68, H72, J11, R13, R51

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare durabilă, responsabilitatea socială a autorităţilor publice, utilizatori, calitatea vieţii, unităţi administrativ-teritoriale, bugete locale

Abstract:
În contextul transformărilor din societatea românească, autorităţile administraţiei publice sunt solicitate să joace un rol coordonator în asigurarea cadrului pentru o dezvoltare durabilă şi echilibrată a teritoriului naţional, precum şi pentru asigurarea calităţii vieţii cetăţenilor. În vederea realizării acestor obiective de responsabilitate socială, autorităţile administraţiei publice trebuie ca, în limitele cadrului legal şi a resurselor existente, să construiască şi să adapteze instrumentele de acţiune publică teritorială în funcţie de specificul acestora. Astfel, studiul prezintă contextul naţional şi european care încadrează acţiunile administraţiei publice în ceea ce priveşte dezvoltarea teritorială durabilă. Sunt analizate caracteristicile structurilor administrativ-teritoriale din România, evidenţiind diversitatea socio-demografică din cadrul acestora, precum şi formele teritoriale de cooperare instituţională. Abordarea acestor problematici se bazează într-o primă etapă pe o analiză a documentelor strategice europene din domeniu, precum şi a reglementărilor naţionale care încadrează problematica organizării şi funcţionării administraţiei publice şi planificării teritoriale. Punerea în practică a descentralizării şi autonomiei publice locale a condus la valorificarea potenţialului local al unor unităţi administrativ-teritoriale şi a determinat o competiţie şi o dificilă cooperare între acestea. Prin analogie cu prevederile standardelor de calitate privind responsabilităţile organizaţiilor faţă de clienţi, studiul exemplifică şi analizează responsabilităţile şi limitele autorităţilor adminsitraţiei publice în asigurarea dezvoltării durabile, echităţii teritoriale şi calităţii vieţii pentru utilizatorii finali de servicii publice, respectiv membrii comunităţilor locale.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert