Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul antreprenorului în creşterea performanţei activităţii de audit financiar în România

Autor:Cristina Raluca Popescu, Veronica Adriana Popescu şi Gheorghe N. Popescu

JEL:C4, E00, F6, G00, M2, M4, O5

DOI:

Cuvinte cheie:audit financiar, antreprenor, mediul antreprenorial, indicatori de performanţă antreprenorială, factori care influenţează deciziile antreprenoriale în activitatea de audit financiar, portretul robot al antreprenorului auditor financiar

Abstract:
Pentru studiul antreprenorialului, piatră de boltă a unei economii moderne competitive, probabil că nu există o profesie liberală mai potrivită să fie analizată decât auditul financiar. Auditorul financiar este menit să fie antreprenor, să-şi preia destinele în propriile mâini, deoarece, pentru a fi independent, cerinţă indusă de Codul etic, el nu poate lucra ca angajat la beneficiarii serviciilor sale. Lucrarea de faţă propune o cercetare de identificare şi prezentare a rolului antreprenorului în creşterea performanţei în activitatea de audit financiar. Obiectivul principal al cercetării efectuate este prezentarea unei imagini de ansamblu asupra mediului antreprenorial cu identificarea oportunităţilor şi dificultăţilor cu care se confruntă antreprenorul implicat în activitatea de audit financiar a nivelului de dezvoltare a pieţei de audit financiar din România, prin analiza indicatorilor statistici reprezentativi în domeniul dezvoltării pieţei şi managementului activităţii de audit financiar. Metodologia de cercetare propusă se axează pe culegerea, prelucrarea şi analiza de date statistice privind antreprenoriatul activităţii de audit financiar, bazate pe datele oficiale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), dar şi pe identificarea principalilor factori favorizanţi ai dezvoltării cererii şi ofertei de audit financiar şi a neajunsurilor cu care se confruntă antreprenorul implicat în auditul financiar pe baza propriilor anchete prin sondaj. Fiind o profesie reglementată, relativ tânără, am avut privilegiul de a analiza evoluţia activităţii antreprenoriale a pieţei de audit financiar pe întreaga perioadă de existenţă: 1999-2013, prezentând în dinamică structura cererii şi a ofertei de audit financiar, evoluţia şi caracteristicile mediului de afaceri în perioada analizată, specificul antreprenoriatului în activitatea de audit financiar şi conturarea unui portret robot al antreprenorului în activitatea de audit. Rezultatele cercetării evidenţiază faptul că numărul auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, a cunoscut o creştere continuă, ceea ce reflectă pe de o parte atracţia pentru noua profesie şi, pe de altă parte, rolul modelator al noii profesii pus în evidenţă, cu deosebire, de efectele unor măsuri organizatorice sau de reglementare, cum ar fi introducerea stagiului de trei ani începând cu anul 2002, sau capacitatea spiritului antreprenorial de a valorifica oportunităţile economicosociale induse de criza financiar-economică, care a impus necesitatea auditării entităţilor fie supuse restructurării, fie intrate în insolvenţă. Rolul major al spiritului antreprenorial în dezvoltarea activităţii de audit financiar în România este relevat şi de capacitarea antreprenorilor, auditori financiari, de a contribui la creşterea şi diversificarea cererii, misiunile de audit ajungând de la 197 în anul 2001 la 6.588 în anul 2013. Cercetarea analizează în final, dinamica performanţei în activitatea de audit prin definirea unor indicatori de performanţă specifici care evidenţiază, la nivel sintetic, rolul antreprenorului în îmbunătăţirea activităţii de audit financiar şi creşterea performanţei acesteia.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert