Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percep?ia consumatorilor cu privire la utilizarea tehnologiilor inovatoare în crearea atmosferei magazinelor

Autor:Mirela Octavia Sirbu, Andreea Simona Săseanu si Simona Ioana Ghită

JEL:C13, M21, M31

DOI:

Cuvinte cheie:atmosfera magazinului, tehnologii inovatoare, comportament de cumpărare, percep?ia consumatorilor, magazin spectacol, imagine magazin

Abstract:
Cre?terea competitivită?ii în sfera comer?ului cu amănuntul generează diversificarea op?iunilor de cumpărare, cre?terea exigen?elor consumatorilor ?i, implicit, modificarea comportamentului de achizi?ie al acestora. Selectarea de către consumatori a magazinelor din care î?i efectuează cumpărăturile reprezintă, în acest context, un proces decizional complex, condi?ionat de caracteristici func?ionale ?i psihologice, în cadrul cărora un loc aparte revine ambian?ei magazinului. Totodată, în vederea ob?inerii unor avantaje competitive, comercian?ii alocă resurse investi?ionale importante pentru implementarea unor tehnologii inovatoare în crearea atmosferei magazinelor. Pornind de la aceste considerente, scopul cercetări realizate l-a constituit determinarea percep?iei consumatorilor privind utilizarea unor tehnologii inovatoare în ambian?a magazinelor. Lucrarea s-a realizat pe baza unui chestionar original ?i prezintă pentru literatura de specialitate din România primul studiu elaborat în acest scop. Cercetarea directă întreprinsă a fost realizată prin intermediul unui sondaj pe bază de chestionar administrat unui număr de 492 de persoane în perioada septembrie - noiembrie 2014. Obiectivele cercetării au vizat determinarea criteriilor care stau la baza selectării magazinelor ?i a locului ocupat de atmosferă în cadrul acestora, identificarea interesului ?i gradului de cunoa?tere a unor tehnologii inovatoare în acest domeniu. Rezultatele studiului arată faptul că peste 75% dintre responden?i percep în mod pozitiv utilizarea tehnologiilor inovatoare în crearea unei atmosfere plăcute ?i sunt interesa?i de avantajele pe care le conferă acestea în procesul de cumpărare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert