Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Calitatea procesului de învătământ la nivel de departament universitar din perspectiva unei comunităti de practică

Autor:Mariana Nicolae şi Elena Ecaterina Nicolae

JEL:I23, D73

DOI:

Cuvinte cheie:calitatea procesului de învă?ământ, comunită?i de practică, bune practici

Abstract:
Literatura de specialitate ?i exemplele oferite de teoria ?i practica evaluării în învă?ământul superior s-au dezvoltat ?i îmbogă?it mult. În domeniul mai larg al evaluării calită?ii, termenii comunită?i de practică ?i bune practici au fost folosi?i de către, manageri, administratori ?i practicieni cu diverse inten?ii ?i conota?ii. Articolul de fa?ă explorează utilizarea conceptelor respective în învă?ământul superior cu inten?ia de a scoate în eviden?ă aspecte referitoare la calitatea procesului de învă?ământ la nivel de departament universitar din perspectiva unei comunită?i de practică, pe exemplul departamentului de limbi moderne al unei universită?i non-filologice. Nevoia unui astfel de demers ?i provocările aferente sunt explicate prin presiunile externe de a cre?te vizibilitatea departamentului atât la nivel institu?ional cât ?i public.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert