Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dezvoltarea unui sistem online colaborativ în domeniul auditului financiar

Autor:Pavel Năstase şi Lucian Cristian Eni

JEL:M42, C81, C82, C88, D85

DOI:

Cuvinte cheie:sistem online colaborativ, bază de date online, Microsoft SharePoint, firme de audit, auditori financiari, organism de supraveghere

Abstract:
Această lucrare de cercetare, axată pe o abordare pronunţat tehnică, are ca deziderat proiectarea unui sistem care reune?te diverse păr?i interesate de audit şi investighează modul în care o bază de date pentru audit disponibilă on-line poate fi implementată în SharePoint, ca parte a unui sistem de audit on-line, colaborativ ?i na?ional. Baza de date pentru audit disponibilă on-line acoperă diverse nevoi informa?ionale atât pentru auditorii financiari, cât ?i pentru angaja?ii Camerei Auditorilor Financiari din România. Pentru o implementare rapidă au fost valorificate diferite instrumente software: Microsoft SQL Server 2008 R2, SharePoint Server 2010, SharePoint Designer 2010 ?i variate facilită?i practice în realizare: tipuri de con?inut extern, liste externe, elemente web pentru date economice etc. În acest articol se utilizează două metode de cercetare: prima este empirică, bazată pe formularea unui chestionar ?i interpretarea rezultatelor, iar a doua este analiza procesului de implementare printr-o abordare etapizată. Baza de date pentru audit accesibilă on-line acoperă informa?ii cu privire la rezultatele auditurilor anterioare, opiniile emise ca urmare a misiunilor de audit, rezultatele inspec?iilor on-line, firme de audit, entită?i auditate, riscurile identificate etc. Concluzia lucrării este aceea că o bază de date pentru audit disponibilă on-line, care este actualizată cu ajutorul Internet-ului, se poate implementa în SharePoint, pentru mai multe păr?i interesate de audit inclusiv pentru auditorii financiari care î?i pot vinde serviciile de audit, beneficiind astfel de pe urma transparen?ei pe care o oferă sistemul.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert