Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studiu privind practici de inovare deschisă în IMM-urile din România

Autor:Marieta Olaru, Vasile Dinu, Timo Keppler, Bogdan Mocan și Alexandra Mateiu

JEL:O30, O31, O32

DOI:

Cuvinte cheie:inovare, cercetare ṣi dezvoltare, inovare deschisã, IMM-uri, România

Abstract:
Lucrarea pune în valoare o parte din rezultatele studiului efectuat de cãtre autori în cadrul proiectului de cercetare „Sistem integrat de management al inovãrii în IMM-uri”, cod PN-II-PT-PCCA-2013-4-1319, care se deruleazã în cadrul Centrului de Cercetãri Administrarea Afacerilor, Academia de Studii Economice din Bucureṣti. Obiectivul urmãrit l-a reprezentat evidenṭierea progresului înregistrat de cãtre IMM –urile din Romania în ceea ce priveṣte adoptarea principiilor inovãrii deschise. Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost analizate datele statistice disponibile pentru perioada 2002 – 2012 cu privire la: evoluția ponderii întreprinderilor inovatoare în cazul IMM-urilor, comparativ cu întreprinderile mari; evoluṭia numărului de proiecte de inovare începute și nefinalizate sau abandonate; evoluṭia ponderii cheltuielilor cu activitățile interne de inovare raportatã la cheltuielile cu activitățile externe de inovare în cazul acestor întreprinderi. Studiul efectuat a evidenṭiat faptul cã în perioada analizatã, ponderea IMM-urilor inovative în total IMM-uri s-a dublat. În aceeaṣi perioadã s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de IMM-uri din România care au inițiat proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, nefinalizate ṣi/sau abandonate, ceea ce demonstreazã multiplicarea inițiativelor acestor întreprinderi de a desfășura proiecte de cercetare tot mai complexe, cu un grad mai mare de risc. În aceste condiṭii autorii apreciazã cã se impune focalizarea pe sursele externe de inovare, specifice inovării deschise, cu rol important în îmbunãtãṭirea performanțelor procesului de inovare.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert