Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul politicii cheltuielilor de mediu sustenabile asupra reducerii noxelor, în contextul integrării europene

Autor:Ionel Bostan, Mihaela Onofrei, Elena-Doina Dascălu, Bogdan Fîrtescu si Carmen Toderascu

JEL:H23, Q58, Q530

DOI:

Cuvinte cheie:cheltuieli cu protec?ia mediului, calitatea aerului, spa?iul european, politica de mediu, poluan?i/noxe, taxe verzi

Abstract:
Ca urmare a dezvoltării societă?ii omene?ti, pe fundalul amplificării progresului ?tiin?ific ?i a tehnologiilor, apare ?i efectul accelerării fenomenului de poluare. Ne raportam, în acest context, la riscuri ce presupun cre?terea poluării, mai ales pe fundalul majorării volumului de noxe (CO, SO2, NO etc.) ce au implica?ii deosebite asupra amplificării efectului de seră, topirii calotelor glaciare, respectiv poluării solului cu nitra?ii din îngră?ămintele folosite intensiv în agricultură. Studiul nostru este cu atât mai actual cu cât, în urma Conferin?ei ONU de la Paris (Fran?a, 2015 ? Conference sur les Changements Climatiques), s-a ajuns la un important acord, textul adoptat acceptând faptul că pericolul modificărilor climatice este mult mai grav decât s-a recunoscut anterior şi angajează semnatarii să-şi reducă emisiile poluante. Preocupările actuale ale cercetătorilor vizează studierea efectelor redistribuirii resurselor financiare obţinute prin practicarea fiscalită?ii ”verzi” asupra unor variabile dependente. Raliindu-ne acestora, integrăm respectivele variabile în modele complexe, analizate atât prin regresie multiplă (standard şi robustă), cât şi prin efectele fixe şi de tip random, aplicate la date de tip panel privind 20 ?ări europene, care reflectă şi efectele diferite ale politicii (cheltuielilor) de mediu. Obiectivul general al analizei pe care ne propunem să o realizăm vizează impactul politicii cheltuielilor de mediu asupra reducerii noxelor, în contextul desăvâr?irii integrării europene. Analiza statistică vizează identificarea acestor efecte prin ecua?ii de regresie (OLS), regresie robustă (metoda M), efecte fixe ?i random (Fixed and Random Effects), utilizând date de tip panel din 18 state din cadrul Uniunii Europene, la care se adaugă, dată fiind pozi?ia lor în raporturile cu blocul comunitar, Elve?ia ?i Turcia, urmărind perioada cuprinsă între anii 1995 ?i 2013.Rezultatele noastre, apărute în urma aplicării modelelor statistice regresie multiplă (OLS şi robustă M), pun în eviden?ă faptul că un impact considerabil asupra reducerii monoxidului de carbon exercită cheltuielile teimiqgdp – investiţiile totale realizate în sectorul minier, ?i anume, la o majorare a acestor cheltuieli cu 1% din PIB, apare o reducere la nivelul ţărilor europene analizate de 11 628.3 mii tone Cot, conform rezultatului analizei OLS, respectiv de 6 925.0 mii tone COt, conform rezultatului analizei robuste M.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert