Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Învățarea pe tot parcursul vieții și inserţia profesională în țările din regiunea Dunării: influențe și corelaţii

Autor:Constanţa-Nicoleta Bodea, Maria-Iuliana Dascălu, Gordana Velikic şi Stelian Stancu

JEL:M51, O57, R15

DOI:

Cuvinte cheie:învăţare pe tot parcursul vieţii, inserţia profesională, absolvenţi de studii superioare, reţele sociale, platforme sociale.

Abstract:
O provocare pentru procesul de învățare pef tot parcursul vieţii, în special după criza financiară care a influențat negativ ocuparea forței de muncă în țările Uniunii Europene este asigurarea condiţiilor în care participanţii pot să dobândească abilitățile și cunoștințele necesare activităţii profesionale prezente şi viitoare. Autorii identifică în cadrul prezentei cercetări influenţele şi corelațiile dintre capacitatea de inserție profesională și învățarea pe tot parcursul vieţii în țările membre ale Uniunii Europene din Regiunea Dunării și, în special, în țările ex-comuniste din această regiune. Studiul are la bază două anchete de opinie derulate online, una vizând studenții de la specializările de informatică şi cea de-a doua cadrele didactice din învăţământul superior, care predau discipline de informatică. Rezultatele anchetelor au relevat existenţa unei corelații puternice între nivelul de educație și opinia respondenţilor privind importanța activităţilor educaționale în identificarea unui loc de muncă în acord cu specializarea urmată. O atenție deosebită a fost acordată analizei impactului rețelelor sociale asupra procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii, acestea fiind apreciate drept facilitatori moderni ai activităților de învățare pe tot parcursul vieţii. Concluziile studiului sunt deosebit de importante atât pentru contextul românesc, dar şi pentru celelalte țări ex-comuniste din Regiunea Dunării având în vedere scăderea recentă a ratei de angajare a absolvenților în domeniile lor de pregătire universitară. Identificarea timpurie a factorilor şi a cauzelor specifice care permit stimularea angajării tinerilor cu pregătire universitară pe posturi adecvate pregătirii lor va putea contribui în viitor la asigurarea unei creșteri economice sustenabile a acestor state, favorizând creşterea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor şi, mai ales stoparea fenomenului migraţionist al forţei de muncă spre zone şi sectoare mai bine plătite.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert