Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Concurența și protecția consumatorilor în contextul economiei digitale

Autor:Elena-Mădălina Vătămănescu, Bogdan Gabriel Nistoreanu și Andreea Mitan

JEL:D18, F12, F68

DOI:

Cuvinte cheie:protecţia consumatorilor, concurență, economia digita lă, decizia de cumpărare online

Abstract:
Lucra rea de față își propune să investigheze relaț ia d intre concurență și procesul decizional de cu mpărare online, integrând ca med iatori conștientizarea politic ilor de protecție a consumatorilor și co mportamentul subiecților în conte xtul e xistenței acestor politici. Accentul cade deopotrivă asupra unor dimensiuni subiective și obiective re feritoare la n ivelul de conștientizare și de actiune al consumatorilor în contextul unei concurențe acerbe, potențată de economia digitală. În vederea investigării re lațiilor d intre constructele menționate, a fost desfășurată o anchetă pe bază de chestionar care a inc lus un eșantion de 257 de subiecți, selectați din rândurile studenților de la trei universități de top din Ro mânia. Pe baza direcțiilo r teoretice recenzate, a fost elaborat și testat un model conceptual, folosindu-se modela rea ecuațiilo r structurale pe baza ce lor ma i mic i pătrate parția le ca tehnică de cercetare. Așa cum a rezultat din examinarea modelului structural, procesul decizional de cu mpărare online este influențat indirect de concurența ridicată din cadrul economiei digitale, prin intermediul conștientizării și co mportamentului cu mpărătorilor online în raport cu politic ile de protecție a consumatorilor. Pe acest palier, factorii analizați, respectiv concurența în contextul economie i digita le, conștientizarea politic ilor de protecție a consumatorilor și comportamentul în raport cu politic ile de protecție a consumatorilor, e xp lică peste 16% d in varianța procesului decizional de cumpărare online.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert