Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepția stakeholderilor asupra dezvoltării sustenabile a universității

Autor:Nicolae Al. Pop, Steluța Todea, Cristina-Veronica Partenie și Cristina Ott

JEL:I23, M14, M31

DOI:10.24818/EA/2020/54/330

Cuvinte cheie:dezvoltare sustenabilă, învățământ superior, stakeholderi, cercetări de marketing cantitative și calitative, universitate sustenabilă.

Abstract:
Scopul studiului este determinarea și confirmarea vectorilor principali ce caracterizează conceptul de universitate sustenabilă pe exemplul unei instituții academice reprezentative pentru învățământul superior economic românesc. Drept obiective s-au urmărit: clarificarea conceptului de universitate sustenabilă în literatura de specialitate; determinarea principalelor categorii de stakeholderi ai acesteia și clasificarea lor tridimensională; cercetarea percepției asupra vectorilor dezvoltării sustenabile a universității. Partea metodologică a studiului pleacă de la principale trei categorii de stakeholderi în opinia autorilor. Este realizată o cercetare de marketing, de ordin cantitativ, asupra două eșantioane de stakeholderi: studenți și respectiv, reprezentanți ai mediului de afaceri reuniți în asociația alumni a universității. Folosindu-se analiza factorială se urmărește validarea celor patru vectori ce definesc, în viziunea autorilor, universitatea sustenabilă, fapt confirmat. O cercetare calitativă pe baza de focus grup în rândul cadrelor didactice cu prestigiu academic și managerial nuanțează rezultatele studiului, confirmând prin rezultate ipotezele formulate. Limitele studiului sunt legate de implicarea doar a trei grupe de stakeholderi. În cercetări viitoare investigația poate fi extinsă și asupra altor categorii de stakeholderi.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert