Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Ghidul Autorilor

Fiecare numãr al revistei Amfiteatru Economic are o anumitã temã. Aceasta se anunţã prin publicare pe site-ul revistei şi în revista tipãritã cu cel puţin 12 luni înainte. Pentru fiecare numãr sunt evaluate spre publicare numai articolele care se încadreazã în tema anunţatã. Este recomandabil ca lucrãrile sã fie bine structurate astfel încât sã asigure claritatea conţinutului precum şi esenţa temei tratate. Toate articolele trebuie sã prezinte cercetãri originale care nu au mai fost publicate sau trimise spre publicare în altã parte. Lucrãrile prezentate la conferinţe sunt acceptate cu condiţia ca ele sã nu fi fost publicate în întregime în volumul conferinţei.

Articolul trebuie insoțit de o Declarație care trebuie completată și semnată olograf de autori, apoi scanată. Ea se poate descărca aici

Referitor la originalitatea lucrării va supunem atenţiei următoarele considerente:

 • Revista noastră este consecventă principiilor privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, descurajând orice încercare de plagiat, indiferent de formele sale - involuntar, auto-plagiat, însuşire voluntară a ideilor altor persoane etc. Autorul trebuie să-şi ia măsuri corespunzătoare pentru a evita oricare dintre aceste situaţii indiferent de natura şi gravitatea lor
 • Precizăm că pentru verificarea articolelor transmise aplicam un soft specializat anti-plagiat folosit şi de alte instituţii de prestigiu.
 • Procentul maxim de plagiat admis de revista Amfiteatru Economic este de 10%.
 • Pentru asigurarea obiectivităţii rezultatelor scoatem sursele bibliografice, titlul şi numele autorilor în momentul verificării textului
 • Editorul îşi rezervă dreptul de a respinge din start articolul şi de a refuza publicarea în viitor a articolelor autorilor care au comis plagiat.

Articolele autorilor români se vor redacta în Limba română și în Limba engleză.
Articolele autorilor străini se redactează numai în Limba engleză.
Articolele care au autori străini si români vor fi redactate în Limba română și în Limba engleză.

Vã rugãm sã manifestaţi foarte mare grijã pentru corectitudinea traducerii în limba englezã. Redacţia nu va accepta spre evaluare articole care nu pot fi citite cu uşurintã în limba englezã.

1. Precizãri importante

 • Revista apare trimestrial, respectiv în luna februarie, mai şi august, iar în noiembrie se publică un număr special. Pentru numãrul din februarie manuscrisele trebuie trimise pânã în data de 30 septembrie, pentru numãrul din mai pânã la data de 30 decembrie, iar pentru numarul din august până la data de 30 martie.

 • Dupã expirarea termenului limitã de depunere a articolelor unui număr de revista se verificã eligibilitatea acestora având în vedere cinci criterii: încadrarea articolului în tema numãrului respectiv; dacă articolul are cercetare; originalittea, corectitudinea scrierii in engleză și dacă este scris in Template. Autorii sunt informaţi prin e-mail cu privire la rezultatul acestei etape în termen de 30 de zile. Articolele eligibile se transmit recenzenţilor pentru peer review double blind. Peer-review-ul dureazã 45 de zile, iar autorii sunt informaţi în legãturã cu rezultatele acestuia. Procesul de evaluare dublu anonimizat este realizat de recenzori independenți, experți în domeniu, care nu fac parte din comitetul de redacție al revistei. Acest lucru înseamnă că identitatea autorilor este ascunsă față de recenzor, și invers. Nu se permite utilizarea recenzenților recomandați de autor. Recenziile nu sunt postate împreună cu articolele respective, la momentul publicării. Decizia finală privind manuscrisul este luată de redactorul-șef împreună cu comitetul de redacție al revistei.

 • Articolele trebuie sã aibã 10-15 pagini (cu bibliografie cu tot), pe formatul X5 (acest format îl aveţi în macheta articolului, pe care o veţi accesa şi descãrca la sfârşitul ghidului) scrise cu Times New Roman, caracter 10, spaţiat la un rând. Folosirea diacriticelor este obligatorie.

 • Lucrãrile trimise trebuie sã fie formatate în Word 2007 cu extensia ".docx".

 • Articolele care nu respectã cerinţele precizate în acest ghid vor fi respinse înainte de a fi date la peer review.

 • Este politica redacţiei revistei, ca un autor sã nu poatã fi gãzduit mai mult de o datã pe an. De asemenea, un autor nu va putea semna decât la un singur articol, în cadrul aceluiași număr de revistă. În cazul în care nu se respectă aceste două precizări articolele vor fi considerate ca neeligibile pentru numărul respectiv și deci respinse de la publicare.

 • Lucrãrile se transmit utilizând formularul oferit de pagina de web a revistei, aici.

2. Recomandãri privind redactarea

Titlul lucrãrii

Titlul trebuie sã reflecte fidel conţinutul articolului şi sã fie în concordanţã cu tema numãrului respectiv al revistei. Întrucât motoarele de cãutare acordã titlului cea mai mare importanţã, este crucial ca în titlu sã fie incluşi termenii, care este probabil sã fie utilizaţi de cititori pentru a cãuta articole pe aceeaşi temã.

Rezumatul lucrãrii

Rezumatul trebuie sã cuprindã informaţii suficiente pentru ca cititorii sã poatã aprecia natura şi semnificaţia subiectului. Acesta trebuie sã evidenţieze obiectivele articolului, metoda de cercetare, modul de culegere şi prelucrare a datelor şi principalele rezultate. În scopul creşterii vizibilitãţii articolului, rezumatul ar trebui sã reitereze cuvintele şi frazele cheie, definitorii pentru articolul în cauzã, evitând, totuşi, repetiţiile nenecesare.

Cuvinte cheie

Se indicã, în ordine descrescãtoare a relevanţei, 4 – 7 termeni cheie (cuvinte sau expresii) care surprind esenţa lucrãrii, asigurându-se corespondenţa cu titlul şi rezumatul articolului, în spiritul recomandãrilor fãcute pentru acestea.

Clasificare JEL

Se încadreazã articolul potrivit clasificãrii JEL (Journal of Economic Literature) precizându-se codul categoriei relevante, articolul putându-se încadra fie la o singura categorie fie la mai multe, dupã caz. Clasificarea JEL poate fi accesatã fãcând click aici.

Introducerea

Introducerea trebuie sã serveascã familiarizãrii cititorului cu conținutul lucrãrii în cauzã, reiterând cuvintele-cheie definitorii pentru articolul în cauzã. Ea trebuie să precizeze scopul articolului, iar în partea finală se va referi la problemele/aspectele ce vor fi tratate în continuare în articol.

Corpul lucrãrii

Articolul trebuie sã fie rezultatul unei cercetãri în domeniu, în conformitate cu tema numãrului respectiv. Structura articolului trebuie sã fie logicã şi clar evidenţiatã prin titluri şi subtitluri ierarhizate corespunzãtor, în acord cu metodologia de redactare a textelor ştiinţifice. Pentru ca cititorii sã poatã înţelege mai bine demersul autorilor se va proceda la realizarea următoarei structurări a materialului: Revizuirea literaturii ştiinţifice; Metodologia cercetării; Rezultate şi discuţii

Concluzii

O secţiune de concluzii este necesarã. Aceasta are rolul de a sintetiza contribuţiile lucrãrii, de a evidenţia importanţa acesteia şi de a indica eventualele limite şi direcţii viitoare de cercetare.

3. Reguli privind formatul articolului

Titlul articolului se scrie cu majuscule, cu caractere Impact de 14, bold, centrat în partea de sus a paginii.

Numele autorilor se va scrie sub titlul lucrãrii, spaţiat la un rând, centrat, precizându-se: universitatea sau instituţia, oraşul, ţara şi adresa de e-mail. Numarul de autori sa nu fie mai mare de șase. Se va folosi Times New Roman, 11, bold, cu litere mici. La note de subsol, la prima paginã, se specifică Numele și prenumele Autorului coordonator/contact, cu adresa de e-mail. O recomandare foarte importanta: Autorul coordonator/contact este necesar să aibă cel puțin un H index 3 (pe Web of Science sau pe Scopus).

Rezumatul se va scrie cu Times New Roman, caracter 10. Este necesar ca el sã aibã un numãr de 100-200 de cuvinte, spaţiate la un rând. În rezumat nu se folosesc abrevieri.

Corpul lucrãrii se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, spaţiate la un rând.

Tabelele şi figurile trebuie sã fie dimensionate şi plasate în corpul lucrãrii aşa cum doresc autorii sã aparã în revistã. Trebuie avut grijã ca acestea sã se încadreze pe o singurã paginã. Conţinutul lor se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, iar titlul coloanelor tabelelor se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, bold. Titlul şi numãrul tabelelor vor fi poziţionate deasupra acestora, iar titlul şi numãrul figurilor, sub acestea. Atunci când este cazul se va menţiona şi sursa. Numãrul tabelelor şi figurilor va fi amplasat în corpul textului, într-o parantezã, acolo unde se fac referiri la ele, de exemplu: (fig. nr. 1); (tabel nr. 1).

Graficele trebuie sã fie clar executate astfel încât sã ofere copii alb-negru cât mai lizibile.

Ecuaţiile şi formulele sunt numerotate, plasându-se numerele lor în paranteze, în dreapta acestora.

Abrevierile şi acronimele se vor explica de prima datã când apar în textul articolului.

Referinţe, citãri şi bibliografie

Revista Amfiteatru Economic impune pentru formatul referinţelor, citãrilor si bibliografiei stilul Harvard aşa cum este acesta dezvoltat şi publicat de cãtre Anglia Ruskin University. Autorii trebuie sã respecte în amãnunt ghidul care poate fi consultat on line aici.

Observaţii

Legãtura logicã între titlul articolului, rezumat, cuvinte cheie, conţinut şi concluzii trebuie respectatã cu consecvenţã.

Articolele care nu respectã toate cerinţele acestui ghid nu vor fi acceptate spre publicare.

Pentru a uşura redactarea articolului, conform cerinţelor revistei, recomandãm, spre exemplu, un model de machetã. Nu aveţi decât sã o accesaţi şi sã introduceţi textul articolului în ea, înlãturând indicaţiile precizate acolo, desigur, ţinând seama de ele. Macheta pentru versiunea în limba română a articolului o puteți accesa și descãrca aici, iar cea pentru versiunea în limba engleză a articolului o puteți accesa și descãrca aici.

Se impune respectarea cerințelor Template. Indicarea adresei ORCID este obligatorie. La realizarea ORCID-lui fiecare autor trebuie să completeze cât mai multe câmpuri, dar neapărat urmatoarele rubrici preformulate, respecuv: Biography pentru afiliere, Works pentru articole, Other IDs pentru profilul științific pe ResearcherID (Publons), Scopus author și Google, Keywords pentru cuvintele-cheie ale specializarii sale și Country pentru țară. În Ghidul autorului, la Template, sunt două exemple de completare a ORCID-lui. Înaintea trimiterii articolului către revistă, autorul de contact va verifica ORCID-ul fiecărui coautor de pe lucrarea trimisa. Pentru descarcărcarea ghidului de completarea a profilului IRCID dati click aici.

Pentru a fi luate în considerare in vederea publicarii şi incluse în cadrul procesului de eligibilitate si peer review, toate articolele trebuie în mod obligatoriu să fie trimise numai de pe site-ul revistei, de pe secţiunea "Trimite articol". Procedând astfel, articolele intra in baza de date a revistei, fiind automat inregistrate si primind un numar de identificare, ce se va vedea sub butonul de trimitere, ceea ce confirmă ca articolul a fost înregistrat în baza de date a revistei. Incarcarea articolelor se poate face până la data limita specificată – 30 septembrie, 30 decembrie si 30 martie a fiecărui an la ora 24, cind site-ul se inchide.

© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert