Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Revista Amfiteatru Economic
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Comerţ
Bulevardul Dacia, nr. 41, Sector 1, Sala 1403, 010511 Bucureşti, România
www.amfiteatrueconomic.ro

RAPORT DE ACTIVITATE

(sinteză)
Iulie 2010 – Iulie 2013

Revista Amfiteatru Economic şi-a asumat rolul de a facilita comunicarea preocupărilor cercetării ştiinţifice în domeniul economic şi al administrării afacerilor în rândul comunităţi ştiinţifice din domeniu şi de a stimula dialogul intercultural şi interdisciplinar la nivel internaţional asupra unor teme de actualitate, stabilite pentru fiecare număr al revistei.

Revista Amfiteatru Economic s-a înscris în fluxul principal al publicaţiilor ştiinţifice economice şi de afaceri pe plan internaţional, dobândind recunoaştere şi vizibilitate internaţională, militând pentru promovarea unor valori precum: creaţia intelectuală originală, calitatea şi nivelul ştiinţific al lucrărilor, promovarea cercetării empirice, accentuarea caracterului aplicativ şi antrenarea tinerilor cercetători.

Revista Amfiteatru Economic se numără printre publicaţiile ştiinţifice cele mai bine cotate din România. Din cele 58 de reviste clasificate în categoria A (indexate ISI) de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), numai revista Amfiteatru Economic şi încă două reviste sunt specializate în economie.

Revista Amfiteatru Economic găzduieşte articole scrise de către autori provenind, in principal, din mediul universitar, dar şi din lumea afacerilor sau din domeniul administrativ.

Domeniile de cercetare includ economia politică, comerţul intern şi internaţional, marketingul, etica afacerilor, guvernanţa întreprinderii, managementul afacerilor, relaţiile internaţionale şi multe alte.

Relevanţa ştiinţifică a conţinutului revistei este girată de către un Consiliu ştiinţific format din 21 de personalităţi (din care 14 afiliaţi unor universităţi din străinătate), iar calitatea articolelor este asigurată de 19 redactori (dintre care 5 din străinătate). Acest colectiv editorial – care oferă revistei o bună acoperire geografică - este alcătuit din profesori universitari şi cercetători experimentaţi, toţi având titlul de doctor. Valoarea medie a indicelui Hirsch a bordului editorial este 2. Acceptarea spre publicare urmează procedura „double-blind peer review”, revista având un corp important de referenţi externi (55 de referenţi), proveniţi din mediu academic din ţară şi străinătate, toţi fiind doctori în economie, acoperind diferite specializări. http://www.amfiteatrueconomic.ro/ReferentiExterni_RO.aspx

Revista este cotată ISI Thomson Reuters şi în perioada 2010 – 2013 a realizat un factor de impact de:

 • 2010 = 0,320
 • 2011 = 0,757
 • 2012 = 0,953

Conform datelor oficiale furnizate de către CNCS, în România, în domeniul economic, sunt trei reviste indexate şi cotate ISI de către Thomson Reuters. Comparând factorul de impact al acestora pentru anul 2012, se observă că prin valoarea de 0,953, revista Amfiteatru Economic se plasează pe primul loc în clasamentul revistelor naţionale considerate.

Nr. crt. Revista ISSN Total citări Factor de impact
1 Amfiteatru Economic 1582-9146 172 0,953
2 Romanian Journal of Economic Forecasting 1582-6163 101 0,394
3 Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 0424-267X 43 0,274

În vederea promovării revistei au fost realizate două întâlniri cu cititorii şi autorii acesteia, respectiv:

 • Universitatea din Piteşti - 13 Noiembrie 2012
 • Revista Amfiteatru Economic - un jurnal al cercetarii economice academice
 • Prezentare: Prof. univ. dr. Dinu Vasile

 • Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava - 12 Aprilie 2013
 • Revista Amfiteatru Economic, pe o traiectorie ascendenta, 1999 - 2013
 • Prezentare: Prof. univ. dr. Dinu Vasile

În vederea sprijinirii tinerilor cercetători în cadrul site-lui revistei a fost realizat un link cu privire la repere ale cercetării economice.

 • Principii, repere şi etape ale cercetării ştiinţifice în economie, finalizate prin articole publicate în reviste prestigioase
 • Prezentare: Conf. univ. dr. Savoiu Gheorghe

Raportul citărilor
Web of Knowledge Thomson Reuters
Iulie 2013
Număr de articole indexate 406
Număr cumulat de citări 398
Număr cumulat de citări, exclusiv auto-citările 96
Număr de articole în care se găsesc citări ale articolelor din Amfiteatru Economic 212
Număr de articole în care se găsesc citări ale articolelor din Amfiteatru Economic, exclusiv auto-citări 78
Număr mediu de citări pe articol (publicat în Amfiteatru Economic) 0,98
h-index 6

Revista este recunoscută şi clasificată de către Consiluil Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) în categoria A, respectiv a revistelor indexate şi cotate ISI: http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/A_2011_AIS.pdf.

Pe lângă bazele de date unde era indexată revista şi anume: RePEc - Research Papers in Economics (2004); EconLit - Journal of Economic Literature (2006); ProQuest-IBSS: International Bibliography of the Social Sciences (2006); Cabell’s Directory of Publishing Opportunities (2006); ISI Thomson Reuters Services (2008); SCOPUS - Elsevier B.V. Bibliographic Databases (2008), EBSCO Publishing (2009), revista a mai fost indexată în această perioadă în trei baze de date internaţionale:

 • EBSCO Publishing (2009)
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals (2010)
 • ProQuest LLC (2012)
 • Revista face obiectul unor schimburi internaţionale de publicaţii ştiinţifice, după cum urmează: „Acta Academica Karviniensia” Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, Cehia; „Revista Tourismo and Development”, Universidade of Aveiro, Portugalia; „Contemporary economics”, University of Finance and Management Library, Warsaw, Poland; „Contemporary tendencies in tourism, catering and hotel management”, University of Novi Sad, Serbia; „Biznes Upravlenie”, D. Tsenov Academy of economics., Svishtov, Bulgaria; „Military scientific forum”, National Military University „Vasyl Levski”, Veliko Tarnavo, Bulgaria; „Regional Economiy”, Institute for Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine şi Journal ,,Economics Development”, Institute of Economics – Scopje, Makedonia

  Revista participă la un schimb inter-bibliotecar la nivel naţional, cu 15 biblioteci universitare şi cu 3 biblioteci din Germania:

  1. Bibliothekssystem Universität Hamburg Staats-und Universitätsbibliothek Fachbibliotheken
  2. Deutsche, Zentralbibliothek Wirtschaftswissenschaten ZBW - German National Library of Economics, Leibniz Information Centre for Economics, Düsternbrooker Weg 120 D-24105 Kiel, Germany
  3. Staatsbibliothek zu Berlin Preusischer Kulyurbesistz (SBB)

  Analizând raportul de trafic pe 2011 - 2012 şi 2013 (1 ianuarie – 1iulie) se constată că revista şi-a sporit semnificativ expunerea în străinătate şi se bucură de o tot mai largă recunoaştere pe plan internaţional.

  Raport de trafic
  2011 - 2012 – 2013
  Caracteristica 2011 2012

  2013

  (1 ianuarie – 1 iulie)
  Număr total vizitatori 16.198 16.947 11.187
  Număr de vizitatori unici 9.441 10.160 6.691
  Procent de vizitatori care au accesat site-ul pentru prima dată 56,26% 57,68 % 55,89%
  Utilizatori fideli 43,67% 42,32 % 44,11%
  Număr mediu de pagini accesate la o vizită a site-ului 5,59 5,62 5,49
  Numărul de ţări de origine a vizitatorilor site-ului 108 120 98

  În afară de România, unde se înregistrează cel mai mare număr de vizitatori (în 2011 un număr de 12.418, iar în 2012 un număr de 13.590, sunt multe alte ţări precum SUA (385 respectiv 283), Marea Britanie (319 respectiv 150), Serbia (252 respectiv 283), Australia (223 respectiv 100), Germania (167 respectiv 135), Spania, Turcia, India, Moldova şi Italia cu peste 100 de vizitatori.

  În anul 2012, în cele 2 numere ale revistei, nr. 31 şi nr. 32 precum şi în Numărul special 6 am avut un număr de 40 de autori străini.

  Revista este tipărită şi în 100 de exemplare pentru fiecare număr. Ea este distribuită factorilor de răspundere din ASE precum şi autorilor din ASE care au articol publicat. De asemenea, se trimite la biblioteca ASE-lui şi se fac schimburile inter-bibliotecare la nivel naţional şi în străinătate.

  Din punct de vedere al creşterii vizibilităţii şi audienţei revistei Amfiteatru Economic pe plan naţional şi internaţional ne propunem:

  1. Realizarea unui feed-back mai bun cu privire la părerea autorilor şi cititorilor despre revistă şi propunerile acestora pentru îmbunătăţirea calităţii ei;
  2. Promovarea revistei în mediile academice din ţară şi străinătate precum şi în cadrul Reţelei Europene de Servicii (RESER);
  3. Creşterea factorului de impact;
  4. Sprijinirea şi promovarea tinerilor cercetători;
  5. Prevenirea plagiatului;
  6. Perfecţionarea activităţii privind eligibilitatea şi peer review-ul articolelor;
  7. Creşterea funcţionalităţii site-lui.
  8. Indexarea in alte baze de date internaţionale

  Amfiteatru Economic va încuraja cercetarea de înaltă ţinută ştiinţifică, care contribuie la lărgirea orizontului cunoaşterii în domeniul economic. Revista noastră îşi propune să devină un forum de prestigiu al dezbaterilor interdisciplinare, atât la nivel teoretic, cât şi practic, abordând teme de cercetare cu relevanţă la nivel naţional, regional şi internaţional.

  Redactor-şef,
  Prof. univ. dr. Dinu Vasile

  © 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert