Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

REGULI DE ETICĂ ALE PUBLICAȚIEI

Principiile deontologice ce stau la baza editării revistei Amfiteatru Economic sunt următoarele: principiul independenței editoriale, principiul confidențialității, principiul imparțialității, principiul onestității și principiul transparenței.

Normele de etică ale revistei Amfiteatru Economic se bazează pe liniile directoare și standardele elaborate de Comitetul pentru etica publicării (COPE). Principalele norme de etică pentru părțile implicate în editarea revistei se referă la: autori, comitet de redacție și recenzori.

Autorii

În afară de cerințele științifice și tematice, de fond, și de cerințele lingvistice și de formă specifice revistei, autorii trebuie să respecte următoarele norme etice:
 • Vor include în materialele propuse spre publicare doar creații proprii, originale, iar referirile/trimiterile la alte opere vor fi citate corespunzător în text și incluse la lista de referințe, conform regulilor de citare și în stilul de citare impus de revistă (sistemul Harvard). Plagiatul, în orice formă de manifestare, este interzis. Toți coautorii unui material trimi spre recenzare sunt în egală măsură responsabili de ideile incluse în lucrare, de originalitatea materialului transmis și de respectarea cu acuratețe a regulilor de citare.
 • Doar cercetătorii care au avut o contribuție esențială la elaborarea lucrărilor transmise se vor declara și vor fi considerați autori/coautori ai manuscrisului. Alte persoane care au avut contribuții care nu le califică în poziții de autori (spre exemplu revizie de text, furnizare de date, traducerea lucrării, revizuirea limbii, colectarea datelor ș.a.) pot fi menționate în secțiunea Mulțumiri/Acknowledgements. Autorul corespondent este cel care trebuie să se îngrijească de faptul că toți coautorii au văzut și au aprobat versiunea finală a articolului și că aceștia sunt de acord cu termenii/condițiile de publicare. De asemenea, el poartă corespondența cu editorul și va comunica în permanență pe tot parcursul procesului de editare cu toți coautorii, informându-i cu privire la evoluția procesului de editare.
 • Autorii trebui să trimită către revistă numai manuscrise nepublicate. Nu este etic să se trimită simultan un manuscris la mai multe jurnale. Dacă acest lucru este descoperit, articolul poate fi respins la recenzie sau retras dacă a fost deja publicat. De asemenea, toți autorii au fost de acord privind versiunea articolului trimis către revistă, au văzut și au aprobat versiunea finală a articolului și au acceptat publicarea acestuia.
 • Fabricarea rezultatelor și realizarea frauduloasă a acestora sau includerea unor enunțuri neadecvate constituie comportament neetic și poate să ducă la respingerea unui manuscris sau la retragerea unuia publicat.
 • Autorii trebuie să obțină permisiunea de reproducere în lucrarea lor a oricăror figuri sau imagini care nu sunt realizate de ei.
 • Autorii vor avea în vedere, vor păstra și vor pune la dispoziția redactorului-șef, la solicitarea acestuia, datele utilizate în cercetarea descrisă în materialul propus spre publicare.
 • Autorii nu au voie să facă modificări semnificative manuscrisului, precum un conținut nou, date noi, modificarea ordinii autorilor, adăugarea sau eliminarea unui/unor autori, fără a informa redactorul-șef al revistei.
 • În cazul în care autorul/coautorul unei lucrări publicate descoperă, după publicarea acesteia, că ea conține erori fundamentale, este obligat să anunțe în cel mai scurt timp redactorul-șef al revistei în legătură cu această situație și să coopereze cu acesta pentru corectarea/remedierea erorilor în cazul în care redactorul-șef consideră necesar acest lucru.

Comitetul de redacție

Comitetul de redacție este cel care își asumă responsabilitatea pentru luarea deciziilor în ceea ce privește publicarea sau nu a unui articol. Ca urmare, el trebuie să creeze toate condițiile necesare publicării și totodată să se asigure de respectarea normelor de etică, atât de către autori, cât și de recenzori, astfel:
 • La trimiterea articolului de către autori, acesta trebuie însoțit de o Declarație care trebuie completată și semnată olograf de autori. Ea se poate descărca aici
 • Toate manuscrisele sunt evaluate, folosindu-se procedeul double blind peer review, în mod corect pe baza conținutului științific al articolului, indiferent de gen, rasă, etnie, religie, cetățenie și nici de valorile/credințele politice ale autorului/autorilor.
 • Comitetul de redacție oferă pe site-ul revistei un Ghid al autorilor care să-i ajute în pregătirea și trimiterea articolului, precum și un Ghid al recenzorilor pentru a-i ajuta pe aceștia în evaluarea cât mai obiectivă a articolului.
 • Comitetul de redacție tratează toți autorii cu obiectivitate și respect, totodată comunicând transparent și la timp deciziile luate cu privire la articol.
 • Comitetul de redacție rezolvă conflictele de interese a tuturor celor implicați în procesul de publicare.
 • Comitetul de redacție are dreptul de a refuza/respinge un articol dacă acesta nu corespunde criteriilor eticii de publicare a revistei.

Recenzori

 • Recenzorii realizează procesul de peer review pentru revistă pe bază de voluntariat. Recenzorii sunt obligați să trateze autorul cu respect, iar în aprecierea articolului ei trebuie să dea dovadă de obiectivitate și să ofere informații specifice și documentate privind punctele forte și punctele slabe ale manuscrisului evaluat.
 • Recenzorii își vor declara în mod deschis și în timp util competența și disponibilitatea de a evalua din punct de vedere științific articolele care le sunt prezentate/trimise spre analiză. În cazul în care un recenzor constată pe parcursul recenziei că nu este apt să îndeplinească recenzia, că se află într-un conflict de interese cu autorii manuscrisului sau cu ideile acestuia, acesta trebuie să se recuze și să informeze în cel mai scurt timp posibil redactorul-șef.
 • Vor respecta confidențialitatea privind conținutul materialelor pe care le primesc spre evaluare și nu vor folosi în interes propriu informațiile și ideile conținute în aceste materiale. Ei nu pot oferi informații privind conținutul articolelor recenzate, iar manuscrisele nu trebuie să fie arătate sau discutate cu alți experți, decât cu excepția cazului în care aceștia sunt autorizați de redactorul-șef.
 • Vor semnala redactorului-șef cazurile în care constată sau au cunoștință că elemente cuprinse în lucrările pe care le evaluează nu sunt originale sau au fost publicate anterior, prezentând dovezi în acest sens.
 • În cazul când articolul este admis, recenzorii trebuie să dea un feedback constructiv autorilor, care să le permită acestora să își îmbunătățească manuscrisul, iar când articolul este respins, trebuie să aducă argumentele ce susțin această recomandare.
 • Nu vor sugera autorilor citări ale operelor personale sau ale colaboratorilor din alte motive decât cele pur științifice.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert